Golem (nach Mairink)

Modelliermasse
13 х 8 х 4,5 cm
2003